HENVISNINGER
 
Her følger en liste over alle henvisningene.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (2002 - )
ADR Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods.
ADR/RID 2011 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning
ADR/RID 2013 - Forskrift om landtransport av farlig gods med veiledning
Akutt forurensning terminologi
Artsdatabanken - http://www.artsdatabanken.no
Biodiversitetskonvensjonen (1992)
Bokmålsordboka
Farlig godspermen. Norsk brannvernforening. http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Transport/Alle-farlige-gods/Farlig-gods-permen/
FEU database
Forskrift om arbeid ved avløpsanlegg (1996-
Forskrift om begrensning av forurensning (2004 - )
Forskrift om behandling av brannfarlig vare (1996-2004)
Forskrift om beredskapsfartøy (1991 -
Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff (2004-2009)
Forskrift om brannfarlig vare. (2002 - 2009)
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (2002-
Forskrift om bruk av fartøy i oljevern (2011-
Forskrift om endring i forskrift om grunnlinjene for sjøterritoriet rundt Fastlands-Norge (2003 - )
Forskrift om fartsområder (1981-
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (2004-
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. (2003- )
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (2009-
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (2002 - )
Forskrift om håndtering av farlig stoff (2009 - )
Forskrift om kommunal brann- og redningstjeneste (2010 - utkast 2)
Forskrift om landtransport av farlig gods (2009 - )
Forskrift om meldeplikt for oljetankere over 150 bruttotonn som skal foreta STS-operasjoner i Norges økonomiske sone (2010 - )
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (2002-
Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann (1994 - )
Forskrift om sikring av havneanlegg (2013 -
Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (2009-
Forskrift om skipsutstyr (skipsutstyrsforskriften) (1998 - )
Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) (2011-
Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) (2005 - )
Forskrift om trykkpåkjent utstyr.(1999 - )
Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (2010 -
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (2001-2010)
Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. FOR-1996-12-09-1242
Fremmedord og synonymer. Den norske bokklubben. ISBN 82-525-1253-4. 1985
Geologisk ordliste - https://www.ngu.no/side/geologisk-ordliste
Hva skjer egentlig med kyst og fjære ved et oljeutslipp? Rapport 4621-01 Akvaplan-niva as 2010
Håndbok for laboratorieundersøkelser. Vedlegg 1. Jordartsklassifisering
Håndbok for nødetatene: Farlige stoffer - CBRNe, DSB (2014-
Håndbok i brannetterforskning. Kjell Schmidt Pedersen. Norsk brannvernforening ISBN 978-82-7485-061-3
Ingen kilde
Kartverket ordbok - http://kartverket.no/Systemsider/Ordbok/
Kollegiet for brannfaglig terminologi
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) (2009-)
Lov om havner og farvann (2010 - )
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) (1976 - )
Lov om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone (2003-)
Lov om Norges økonomiske sone (1976-)
Lov om petroleumsvirksomhet (1996 - )
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (2002- )
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (1981-
Meteorologisk leksikon (MetLex) - Meteorologisk institutt
Miljøstatus i Norge - www.miljostatus.no
NOFO Standard (2009-
NS 5814: 2008 Krav til risikovurderinger
NS 5814: 2008 Krav til risikovurderinger
NS 9415.E:2009: Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
NS-EN ISO 13702:1999 Petroleums og naturgassindustri. Kontroll og reduksjon av brann og eksplosjoner på produksjonsinstallasjoner til havs. Krav og retningslinjer (ISO 13702:1999)
NS-EN ISO 13943: 2008. Fire safety - Vocabulary
NS-EN ISO 8666: 2002. Mindre fartøy - Hoveddata
Nynorskordboka - 2005
Operasjonsmal for fartøy i kystnær oljevernberedskap. Kystverket. 2012
Ord og uttrykk i petroleumsvirksomheten. http://www.ptil.no
Ordbok for fysikk og kjemi til skolebruk, Norsk språkråd. ISBN 82-990559-9-7
Ordbok for varslings- og alarmteknikk. Rådet for teknisk terminologi. Universitetsforlaget, 1987.
Politiets beredskapssytem PBS
Retningslinjer for innhold i søknad om tillatelse etter forurensningsloven for petroleumsvirksomhet til havs, Klif 2011
Retningslinjer for områdeklassifisering (av elektrisk materiell)
RID: Det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane
Språkrådets termwiki - http://www.termwiki.sprakradet.no/wiki/Hovedside
Store norske leksikon
Store norske leksikon - https://www.snl.no/
Store norske leksikon, Kunnskapsforlaget, H. Aschehoug & Co. - Gyldendal Norsk Forlag - 2005
Strandrensing etter oljeforurensning. Kystverket. 2012
Termbasen SNORRE
Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) (2012-
Veiledning nr TA-1765 SFT (2000-
Veiledning nr TA-1835 SFT (2001-
Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking 2003, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Veiledning til aktivitetsforskriften
Wikipedia - https://no.wikipedia.org/
www.miljolare.no